Euskadi

Osakidetza

Urruneko laguntza-zerbitzua | Servicio de Asistencia Remota

Erabiltzeko baldintzekin ados bazaude, sartu ezazu zure saio-kodea.
Si está de acuerdo con las condiciones de uso, ingrese su código de inicio de sesión.


Urruneko laguntza-zerbitzua

Urruneko laguntzari esker, Osakidetzako euskarri-lanak egiten dituen pertsonak urrutitik ikusi ahal izango du zure mahaigaina.

Urruneko laguntza-saioa grabatu egingo da, zerbitzua behar bezala eman dela egiaztatzeko.

Erabiltzeko baldintzak

Urruneko laguntza-saioan, une oro izango duzu zure ordenagailuaren kontrola, eta eskatutako euskarria emateko ardura duen pertsonak kontrola hartu ahal izango du, baldin eta behar-beharrezkoa bada eta soilik zure baimenarekin.

Pertsona horrek, beraz, zure arazoa edo zalantza konpontzeko egokitzat jotzen dituzun gaiak soilik ikusi ahal izango ditu.

Urruneko euskarriko saioa edozein unetan amaitu ahal izango duzu.

Urruneko laguntza-saioetan ISL Light programa erabiliko da. Programa horren ezaugarriei buruzko informazioa aurki dezakezu esteka honetan: www.islonline.com.

Software horrek EZ du instalaziorik egiten ekipo lokalean, konexioa egiten den unean bakarrik exekutatzen eta funtzionatzen baitu.

Zelan erabiltzen da?

Osakidetzari laguntza ematen dion operadoreak erabilera-baldintza hauek biltzen dituen helbidera sartzeko eskatuko dizu.

Osakidetzari laguntza ematen dion operadoreak sarbide-kode bat emango dizu, testuaren ondoko laukitxoan sartu beharko duzuna: “Erabiltzeko baldintzekin ados bazaude, sartu ezazu zure saio-kodea”. Ondoren, sakatu “Konektatu” botoia.

Une horretatik aurrera, telefono bidezko arretako langileek zure ordenagailuan ikusten ari zaren gauza bera ikusi ahal izango dute.

Datuen babesari buruzko informazioa

Interesdunari jakinarazten zaio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak tratatuko dituela haren datu pertsonalak. HERRITARRENTZAKO ARRETA tratamenduaren helburua da Osakidetzak eskaintzen dituen izapide eta zerbitzuei buruz herritarrek eskura dauden bideen bidez egindako informazio-eskaerak, gorabeherak eta bestelako kontsultak kudeatzea, interes publikoko eginkizuna betetzeko edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak erabiliz.

Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, legeak hala agintzen duenean izan ezik. Interesdunak eskubidea du bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, bai eta tratamendua mugatzeko edo tratamenduari uko egiteko ere.

Datuak babesteari buruzko informazio gehiago duzu webgune honetan: https://www.osakidetza.euskadi.eus/datuenbabesa

Servicio de Asistencia Remota

La asistencia remota permitirá que la persona de soporte de Osakidetza pueda visualizar de manera remota su escritorio.

La sesión de asistencia remota se grabará para acreditar la correcta prestación del servicio.

Condiciones de uso

Durante la sesión de asistencia remota, usted mantendrá en todo momento el control de su ordenador, pudiendo la persona encargada de prestar el soporte requerido tomar el control en caso de ser estrictamente necesario y exclusivamente con su autorización.

Esta persona, por tanto, únicamente podrá visualizar las cuestiones que usted considere adecuado mostrar para poder solventar su problema o duda.

Usted podrá finalizar la sesión de soporte remoto en cualquier momento.

Para llevar a cabo esta sesión de asistencia remota se hará uso del programa ISL Light. Puede encontrar información acerca de las características de este programa a través del siguiente enlace: www.islonline.com.

Este software NO realiza ninguna instalación en el equipo local, ya que es un programa que sólo se ejecuta y funciona en el momento de la conexión.

¿Cómo se utiliza?

El agente que da soporte a Osakidetza le pedirá que acceda a la dirección que incluye estas condiciones de uso.

El agente que da soporte a Osakidetza le facilitará un código de acceso que deberá introducir en la casilla junto al texto “Si está de acuerdo con las condiciones de uso, ingrese su código de inicio de sesión”. A continuación, pulse el botón “Conectar”.

Desde este momento, el personal de atención telefónica podrá ver lo mismo que usted está viendo en su ordenador.

Información sobre protección de datos

Se informa a la persona interesada de que sus datos personales serán tratados por Osakidetza – Servicio vasco de salud. La finalidad del tratamiento ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA es la gestión de solicitudes de información, incidencias y otras consultas realizadas por la ciudadanía, a través de los distintos canales disponibles, sobre los trámites y servicios que ofrece Osakidetza, conforme al cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento.

Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web: https://www.osakidetza.euskadi.eus/protecciondatos